go.sum 786 B

12345678
  1. github.com/davecgh/go-spew v1.1.0/go.mod h1:J7Y8YcW2NihsgmVo/mv3lAwl/skON4iLHjSsI+c5H38=
  2. github.com/pmezard/go-difflib v1.0.0/go.mod h1:iKH77koFhYxTK1pcRnkKkqfTogsbg7gZNVY4sRDYZ/4=
  3. github.com/smacker/go-tree-sitter v0.0.0-20211116060328-db7fde9b5e82 h1:e17/Q2AF05ZITfj9y/dqOU+ceEXOeYzKGGuIXNsDlxM=
  4. github.com/smacker/go-tree-sitter v0.0.0-20211116060328-db7fde9b5e82/go.mod h1:EiUuVMUfLQj8Sul+S8aKWJwQy7FRYnJCO2EWzf8F5hk=
  5. github.com/stretchr/objx v0.1.0/go.mod h1:HFkY916IF+rwdDfMAkV7OtwuqBVzrE8GR6GFx+wExME=
  6. github.com/stretchr/testify v1.4.0/go.mod h1:j7eGeouHqKxXV5pUuKE4zz7dFj8WfuZ+81PSLYec5m4=
  7. gopkg.in/check.v1 v0.0.0-20161208181325-20d25e280405/go.mod h1:Co6ibVJAznAaIkqp8huTwlJQCZ016jof/cbN4VW5Yz0=
  8. gopkg.in/yaml.v2 v2.2.2/go.mod h1:hI93XBmqTisBFMUTm0b8Fm+jr3Dg1NNxqwp+5A1VGuI=